HANDS 

Mini Manicure (30 min)……………………………………………………….DKK 199,-

Classic Manicure (45 min)…………………………………………….DKK 299,-

Spa Manicure (60 min)…………………………………………………DKK 399,-

FEET

Mini Pedicure (45 min)………………………………………………………..DKK 299,-

Classic Pedicure (60 min)……………………………………………..DKK 399,-

Spa Pedicure (75 min)………………………………………………….DKK 550,-

COMBOS

Classic Manicure + Pedicure (120 min)…………………………………DKK 599,-

Spa Manicure + Spa Pedicure (135 min)………………………..DKK 750,-

Mini Manicure w/ Shellac                                                                                                                    + Mini Pedicure w/ Shellac (90 min)………………………………DKK 750,-

SHELLAC

Shellac Takeoff (15 min)………………………………………………………..DKK 100,-

Mini Manicure w/ Shellac (45 min)………………………………….DKK 375,-

Classic Manicure w/ Shellac (60 min)………………………………DKK 475,-

Mini Pedicure w/ Shellac (45 min)…………………………………..DKK 475,-

Classic Pedicure w/ Shellac (75 min)……………………………….DKK 575,-

GELÊ

Mini Manicure + Boost of own nails natural (45 min)………………DKK 350,-

Mini Manicure + Boost of own nails French (60 min)……….DKK 400,-

Mini Manicure + Boost of own nails colour (70 min)………..DKK 450,-

 

 

 

 

 

 

HANDS

Mini Manicure (30 min)………………………….DKK 199,-

Classic Manicure (45 min)………………………DKK 299,-

Spa Manicure (60 min)…………………………..DKK 399,-

FEET

Mini Pedicure (45 min)…………………………..DKK 299,-

Classic Pedicure (60 min)……………………….DKK 399,-

Spa Pedicure (75 min)……………………………DKK 550,-

COMBOS

Classic Manicure + Pedicure (120 min)……………………………………………………………….DKK 599,-

Spa Manicure + Spa Pedicure (135 min)……………………………………………………………….DKK 750,-

Mini Manicure w/ Shellac + Mini Pedicure w/ Shellac (90 min)…………………………………………………..DKK 500,-

SHELLAC

Shellac Takenoff (15 min)……………………..DKK 100,-

Mini Manicure w/ Shellac (45 min)…………DKK 375,-

Classic Manicure w/ Shellac (60 min)……..DKK 475,-

Mini Pedicure w/ Shellac (45 min)…………..DKK 475,-

Classic Pedicure w/ Shellac (75 min)……….DKK 575,-

GELÊ

Mini Manicure + Boost of own nails natural (45 min)………………………………………………………………….DKK 350,-

Mini Manicure + Boost of own nails French (60 min)………………………………………………………………….DKK 400,-

Mini Manicure + Boost of own nails colour (70 min)………………………………………………………………….DKK 450,-